Vedtægter for Aalborg Trylleklub

Vedtaget på stiftende generalforsamlingen den (4. oktober 2007).


§ 1.

Klubbens navn er Aalborg Trylleklub.

§ 2.

Klubbens formål er at styrke og fremme interessen for den magiske kunst og bevare dens hemmeligheder.

§ 3.

En ansøger om medlemskab skal være fyldt 11 år og have interesse for tryllekunsten. (Bestyrelsen kan dispensere fra aldersgrænsen).

§ 4.

Klubben ledes af en bestyrelse bestående af min. 3 medlemmer, valgt for to år ad gangen på generalforsamlingen. Formand og kasserer er på valg i alle ulige år, mens næstformand og revisor er på valg i alle lige år. Ethvert valg skal, såfremt et medlem ønsker det, ske ved hemmelig afstemning.

§ 5.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1: Valg af dirigent.
2: Valg af referent.
3: Formandens beretning.
4: Godkendelse af regnskab.
5: Valg af bestyrelse.(kandidatur til en post skal være bestyrelsen i hænde på skrift min. 14 dage før generalforsamlingen).'

5a: Valg af formand, jvf. § 4.
5b: Valg af næstformand, jvf. § 4.
5c: Valg af kasserer, jvf.  § 4. 
5d: Valg af revisor, jvf. § 4.

6: Indkomne forslag. (Skal være bestyrelsen i hænde skriftligt senest 14 dage før generalforsamlingen).
7: Fastsættelse af kontingent for næste sæson.
8: Eventuelt.

§ 6.

Kontingentet betales forud for et år ad gangen. Medlemsperioden er gældende fra 1/5 til 30/4. Hvis kontingent for næste periode ikke er indbetalt senest 1 / 5, ophører medlemskab af klubben samme dato.

§ 7.

Et medlem er først valgbar til bestyrelsen efter 1 års medlemskab, og har først stemmeret til generalforsamling efter ½ års medlemskab. Bestyrelsen har mulighed for at give dispensation for denne regel. .

§ 8.

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler og ejendele. Det påhviler den, at trufne beslutninger gennemføres. Bestyrelsen forpligter sig til at indkalde til mindst 6 årlige møder.

§ 9.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun den kan give, forandre eller ophæve vedtægterne. Generalforsamling skal afholdes en gang årlig inden 1. november. Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller hvis mindst 1/3 af medlemmerne skriftlig fremsætter krav derom.

§ 10.

Såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger skal indvarsles alle medlemmer 3 uger før.

§ 11.

Et medlem kan ekskluderes af et flertal i bestyrelsen, hvis der foreligger vægtige grunde derfor.

§ 12.

Ophævelse af foreningen kan kun finde sted såfremt mindst 4/5 af samtlige medlemmer stemmer herfor. I tilfælde af ophævelse træffer generalforsamlingen beslutning om ophævelse af klubbens aktiver.